Gotra wise Kuldevi List of Sikhwal Community सिखवाल समाज की कुलदेवियाँ

Gotra wise Kuldevi List of Sikhwal Samaj : सिखवाल समाज की गोत्र के अनुसार कुलदेवियों का विवरण इस प्रकार है –

Kuldevi List of Sikhwal Samaj सिखवाल समाज के गोत्र एवं कुलदेवियां 

सं. कुलदेवी उपासक अवंटक (सामाजिक गोत्र) (Gotra of Sikhwal Samaj)
1.
आशापुरी कू्रराडिया।
2.
कनकेश्वरी झांझरा व्यास, बालसूर्या।
3.
कवलाय ककेडिया।
4.
खींवज गोडवाला, झीजावत।
5.
ग्वालजा गरवडिय़ा, देव्या, चन्द्रावत, रायकवाल, कू्ररशील्या, सांवल्या।
6.
चामुण्डा कोलर्या, तवक्या, बागड़ा, चांदणा, मंडोवरा जोशी, कुचोर्या, तुगनावत।
7.
ज्वालामुखी/जालाय काश्यपा, वद्र्या।
8.
जाखण नरोधन्या, नरोधना।
9.
जीणाय/ जीवण बागड़ी, नल्या, हरसोर।
10.
नौसर नोसार्या।
11.
ब्रह्माणी पालर्या, नागौरी, डूख्या, भरूड़।
12.
बडख़ण गुदोड्या।
13.
बड़वासन बहलाण्या, तड़बा।
14.
बुंवाल कोट्या, बोहरा व्यास।
15.
मुसाय जयवाल।
16.
संचाय जर्या, निबार्चा।


EmoticonEmoticon