Gotra, Kuldevi List of Vijayvargiya Community विजयवर्गीय समाज की कुलदेवियाँ

Gotra wise Kuldevi List of Vijayvargiya Samaj : विजयवर्गीय समाज की गोत्र के अनुसार कुलदेवियों का विवरण इस प्रकार है –

Kuldevi List of Vijayvargiya Samaj विजयवर्गीय समाज के गोत्र एवं कुलदेवियां 

सं. कुलदेवी उपासक सामाजिक गोत्र (Gotra of Vijayvargiya Samaj)
1.
अन्तहरे माता   नईवाल, नान्दन्या, पादडिय़ा, राजोरिया।
2.
अम्बिका/ अमवाय/ जमवाय/ जनकाय माता अमरियो,आमटा, आसोज्या, कटरिया, खुंवाल, दुग्गा, गढ़वाल, चीटीजवाल, जलधरिया, डांस, तहतूण्या, दुग्गा, दुसाज, नाराणीवाल, बंथलीवाल, बंदीवाल, बहेतरा, बोहरा, ग्वालेरा भियाण्या, पूरभियाण्या, मेड़त्या, राजोरिया, लाटणीवाल,  वैंकटा, सुजाण्यां, सुरसरीवाल, लहटाणी।
3.
आवरी माता गोठरीवाल।
4.
आशापुरा/ आशा/आशावरी/आशापुरी माता अजणोध्या, अजमेरा, अजमेरा संगी, खड़ास, खेतोद्या, गढ़वाल,  गोठरीवाल, दोसीवाल, दुहाटाण्या, नान्दन्यास, पंचलोडिय़ा, पादडिय़ा, बहेतरा,  मारोदिया, पंचालियों, मेड़त्या, राईवाल, लुहारिया, सलोलकपुरिया।
5.
ईश्वरी माता गुराऊ, गुराऊ भियाण्या, बस्सीवाल।
6.
ककराज माता अमणे, गुगोरिया, नान्दन्या।
7.
कनवाय माता नाट्या, नाट्या संगी, पानड़ीवाल।
8.
कपासण माता खूंटेटा।
9.
कियाहि/कियाय/कैवाय माता आदूणा, आसनीवाल,कजडिय़ा, बोरा, मणिहार।
10.
कांसली माता घीया, निझरण्या, भरसुई, लाटणीवाल।
11.
कुंजल माता बुढाण्यों
12.
कुण्डेश्वरी माता भियाण्या, पुरखभियाण्या, राजोरिया, पूरभियाण्या।
13.
कैलाझ माता वरड़ा।
14.
कोलणी माता गुगोरिया चींगट्या, नाईवाल।
15.
कोहेन माता गड्डी, बोहरा।
16.
क्षेमजा /क्षेमकारी/ खींवज/खेंवज माता गुराऊ, गुराऊ भियाण्या, गोखरूवाल, धरसवाल।
17.
गाजनी माता हींगवा।
18.
गुडोनी माता डूंगरिया।
19.
गुणादीज माता खरड़ा संगी, सुर्खभियाण्या।
20.
घसाय माता टोकरवासा
21.
चकेश्वरी/ चकेसर/ सूचिकेश्वरी माता अधाई, अमणे, अमरियो, कहकटा, कुलहजता, गंगवाल, चींगट्या, चौपरिया, पटवास, परड़ा, पखाडय़ा, पड़ाहा, लाटणोवाय, सुनाडेया।
22.
चामुण्डा माता बहराडय़ा, बहेतरा, भियाण्या, कटारिया भियाण्या, मणिहार, मारोटिया,  मंू्रग्या, मोखड़ीवाल, मोढया, सुनाडया, सुरधणीवाल, सुरल्या, सोहलिया, खोरठा, हरषोरीवाल।
23.
चावंड माता अजमेरा, अजमेरा संगी, अधेडय़ा, कटारिया, खोहरीवाल, गाजनीवाल,  घरसवाल, घीया चांदीवाल, चौधरी जौजोथा।
24.
जीण/जीवण माता गढ़वाल, जयवाल, ढोसीवाल, नाईवाल, फाईवाल, बढ़ाडरा, बाकुल्या, बिजोल्या   लिलोरिया, सुजाण्या।
25.
डाबर माता परवाड्या, अमरियो, सुरसन्या।
26.
डूंगरियो माता गुडस।
27.
डूंडेश्वरी/डूण्डेसरी/ढूंढेसर माता भराड़लिया, मेड़त्या, बरड़ा, बड़दा।
28.
ढोसर/ढोसरी माता मुवानिया।
29.
नसाय माता ईडी।
30.
नागण माता अधाई, खण्डारिया, गुलेरिया, ग्वालेरिया, घीया, टोकरवासा, दावण्यो, नाराणीवाल, नुगजाण्या, तुहणगरा, भियाण्या, माली, मुवानिया, पेड़त्या,  राजोरिया, नुगजाण्या, बहराड्या।
31.
पारा/पाढ़ाय माता आटूणा, कोदई, पट्वास पल्लीवाल, पाटणीवाल पिपोलोद्या, सिधवाण।
32.
पद्मावती माता जरडिय़ा, पाटन्या।
33.
पिपलाज माता खण्डारिया, गढवाल, नायकवाल, नायकान्या, निझरण्या, पानड़ीवाल, बसत्या।
34.
फलौदी माता गोठड़ीवाल, दुहाडिय़ा।
35.
बीलवाज माता कटारिया, खण्डारिया, हसुरीवाल।
36.
बहेमात माता नायकवाल, पिपाड्या, सागरया, सेढाणी, ढोसीवाज।
37.
बंबूलीमाता खोहीवाल, नाहर्या, पंचोली, पिपलोद्या, पिपाड्या, मूंग्या, रोहीवाल, साखुण्या, साखुण्या पंचोली, सुरधणीवाल, सोरठा।
38.
बालणी माता गाजनीवाल, चींगद्या।
39.
बासणी माता खण्डारिया, गुगोरिया, निझरण्या हरषोरीवाल।
40.
बीजासणमाता सेढानी।
41.
बराय माता देवाद्या, गुगोरिया।
42.
भगोती देवी अजणोद्या।
43.
भद्रकाली माता बोरासंगी, जुझायता भियाण्या, पुरख भियाण्या, सुर्ख भियाण्या, संधी।
44.
मण्डेरी माता परवा।
45.
मोखण माता पंचल्होडिया, पंचल्होडिया संगी, बिजवाल, मण्डीवाल, हरषोरीवाल, हसुरीवाल।
46.
राता देवी/राणा देवीमाता अजमेरा, अजमेरा संगी, खोहरीवाल, गाजनीवाल, सहतूण्या, नाराणीवाल, बहराड्या।
47.
रगोमात माता पाटन्या।
48.
लखेसण माता ईडी, खटउड़ा नरेड़ीवाल, पड़वान्या, सागरया।
49.
लोयसण माता कापड़ी, पंचल्होड्या, पंचल्होड्या-संगी, बिजवाल, राइवाल, लुहाटिया, हरषोरीवाल, हसुरीवाल।
50.
सकराय माता आटूणा, बोहरा, मोखड़ीवाल, गोढ्या।
51.
सचवाय माता ऊँ ची, कहकटा, परवाड्या, गुदरिया, गोठड़ीवाल, चट्या, चूनचट्या, नारनोल्या,  नुगलाण्या, परड़ा, तुहणगरा भियाण्या, मुडरिया, मुलतानी, वरड़ा।
52.
सणाय माता बस्सीवाल, सोहलिया।
53.
सरसाय माता भरीवाल, लूणीवाल, षणथलीवाल, समरीवाल।
54.
सुन्थल माता कोटवाल, गुराउ, ग्वालेरिया, गोखरूवाल, नाट्या, नाट्यासंगी, शुद्ध भियाण्या।
55.
सुवावरी माता परड़ा।
56.
सोंढल माता गुराऊ, गुराऊ भियाण्या, नाईवाल, राजोरिया, शुद्ध भियाण्या।


EmoticonEmoticon