Gotra, Kuldevi List of Gurjar Gaur Community गुर्जर गौड़ समाज की कुलदेवियाँ

Gotra wise Kuldevi List of Gurjar Gaur Samaj : गुर्जर गौड़ समाज की कुलदेवियों का विवरण इस प्रकार है –

Kuldevi List of Gurjar Gaur Samaj गुर्जर गौड़ समाज के गोत्र एवं कुलदेवियां 

सं. कुलदेवी उपासक अवटंक (सामाजिक गोत्र) (Gotra of Gurjar Gaur Samaj)
1.
अंबामाता  आमद्या, आमेद्या, आहुआ, हाउआ, डाबड्या।
2.
आशापुरीमाता आजसर्यां, ओसर्यां, उजसरिया, ओकोड्या, आंचरोद्या, लाछूवाल, लछीवाल, खिच्या, गोवल्या, चुलैट, झुंझडोद्या, जूसडोद्या, पोपडोद्या, फोगोन्या, बच्छ, बीलू, सांकवा, सांकल, सुलतान्या, सुवाल, सीवार, सिंवाल, छुवार, सामर्या, सहार्या।
3.
आनन्दीमाता आंतर्या, कंसूबीवाल।
4.
ईश्वरीमाता आछर मरूआ, ईछर मरुआ।
5.
कूलमजी कंसूबीवाल, कुंडोरा, कुडोल्या।
6.
कालिकामाता जाजोद्या, जुजोद्या, सापा, काचरोद्या, कमचर्या, कंचिया।
7.
कैवायमाता कायथा, काहिता, नानण्या, चुलहट, चुलैट, सांखी, छिंछावटा, छिछाहोटा, सागोन्या, जांगला, पीसागन्या चचाणी, मेघासर्या, कोलासर्या।
8.
खींवजमाता  आंवल्या, खीमसर्या, कीमसर्या, कीवसर्या, प्लेट, प्लोट, पलहट, बमोरीवाल, डीडवान्या, नीवान्या।
9.
चामुण्डामाता जांचा, कागवा, कांगल, रोणीजा, थोथा, कांसल्या, कुडक्या, चाडसूइम, चाटसूवा, चाष्टा, चाहड़होटा, चुरोल, चुड़ोल्या, जखीमा, बाणारस, जठाण्या, जसथूण्या, जसताण्या, जाजपुरिया, थड़ीवाल, तड़ूक्या, ततीक, नरेड़ा, नरहड़ा, नरौल्या, ममान्या, रसत्वाड्या, सरसू, सरसवा।
10.
जोगेश्वरीमाता अदरूपा, अदरोज्या।
11.
जाखनमाता आमल्या, कलवाड्या,करवाड्या, खटवड़ा, लदाण्या, लधाण्या, लाईवाल।
12.
जमवाय माता झूंझडोद्या, जूसडोद्या।
13.
ज्वाला (जालपा) माता नरदू, नावरिया, बागदा, मरुआ।
14.
जीणमाता कांसल्या, कुरच, कुरच्या, बबूला, भमोरया, गुंदाड्या, जांगला, पीसांगन्या, बीसल, थीरपाल, चचाणी, मेघासरिया, कोलासरिया, दूधा, दूधवा, दूदू, नौगर्या, नौगरा।
15.
बटवासन माता आकथड्या, कुरचा।
16.
पण्डूकामाता कुडक्या, पाण्डुन्या।
17.
पिप्पलादमाता जांचा, कागवा, कांगला, रोणीजा, थोथा, कुरच।
18.
बड़वासनमाता कुचीला, थांवल्या, थावर, पहाड्या, बघेरवाल, बड़ोद्या, बरडोद्या, बरड़ा, बड़ला, बंडेला,सालोल्या, हालोल्या।
19.
बडख़णमाता  कुचीला, नारायण्या, बबेरवाल, बवारीवाल।
20.
बीसभुजीमाता  कांट्या।
21.
भंवालमाता कुडक्या, बरनेला, भुंवाल्या, भंवाल्या, जाजड़ा।
22.
ब्रह्माणीमाता खटेवड़ा, दूधडोल्या, पाईवाल।
23.
बीजलमाता गोपद्या, चाटसूवा।
24.
संचाय (सच्चियाय, सचवाय, सचवासन) माता खुडाना, खुरानिया, जोदासर्या, हरक्या, हरज्या, राजव्या, राया, सिरोल्या,   सुराल्या,  सुरल्या।
25.
हिंगलाजमाता लीलछड़ा, नीलछड़ा, केथून्या।


EmoticonEmoticon